fbpx

Условия за използване

Impression

Издател:

IPSEN PHARMA
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – France
Tel: +33 (0)1 58 33 50 00 Fax: +33 (0)1 58 33 50 01 419 838 529
RCS Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – Code APE 6420Z

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, определящи условията за използване на уеб страницата www.smecta.bg на групата IPSEN. които се съгласявате да приемете. Ако използвате уебсайта, моля, приемете тези условия. Ако не сте съгласни с тях, моля, не използвайте настоящата уеб страница.

IPSEN PHARMA си запазва правото да променя или модифицира по всяко време и без предизвестие Общите условия за ползване и информацията на уебсайта.

Препоръчваме ви редовно да преглеждате тези Общи условия за ползване в последната им актуализация, посочена на уебсайта, за да сте информирани за всякакви промени, които могат да настъпят от страна на IPSEN PHARMA.

Предмет на уебсайта

Този уебсайт е създаден с цел предоставяне на обща информация относно острата диария, Smecta® и SmectaGo®.

Информацията на уебсайта е предназначена за всички целеви групи, има единствено информационен характер и не е предназначена по никакъв начин за:
• 
даване на медицинско мнение;
• поставяне на диагноза;
• замяна на консултациите, съветите или препоръките на здравен специалист.

Гаранция

Информацията и материалите на този или друг уебсайт се предоставят „такива, каквито са“ без каквато и да е гаранция – имплицитна или изрична. Потребителят се съгласява да използва на своя отговорност информацията, която се намира на уебсайта. Следователно IPSEN PHARMA не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени щети от какъвто и да е характер, вследствие използване на цялата или част от информацията на уебсайта. Евентуален риск при достъп и използване на уеб страницата на Smecta® се поема изцяло от потребителя.
IPSEN PHARMA се стреми да поддържа информацията на този уебсайт актуална. Въпреки това IPSEN PHARMA не гарантира нейната пълнота или точност, независимо от вида информация.
Вие се съгласявате, (i) че е технически невъзможно този уебсайт да е лишен от всякакви недостатъци и че IPSEN PHARMA не носи отговорност за тях; (ii) че тези недостатъци могат да доведат до временно нефункциониране на уебсайта; че (iii) функционирането на уебсайта може да бъде засегнато от обстоятелство/а, върху които IPSEN PHARMA няма контрол, например средства за предаване и комуникация между вас и IPSEN PHARMA, както и между IPSEN PHARMA и други мрежи.
IPSEN PHARMA и/или нейните доставчици могат по всяко време да променят или преустановят временно или постоянно цялата страница или част от уебсайта, за да извършват поддръжка и/или да правят подобрения и/или модификации по него. IPSEN PHARMA не носи отговорност за каквито и да е промени, спиране или прекъсване на уебсайта.
IPSEN PHARMA не гарантира, че продуктите или услугите на IPSEN PHARMA, предлагани на този уебсайт, са достъпни в държавата, в която се намира потребителят в момента на разглеждане на уебсайта.
IPSEN PHARMA не гарантира също така нито (i) продаваемостта на тези продукти или услуги в тази страна, (ii) нито за това дали тези продукти или услуги отговорят на специфични нужди, нито (iii) тяхното съответствие с правните или регулаторните разпоредби, приложими в държавите, от които потребителят търси информация.

Ограничаване на отговорността

Не вземайте никакви решения и не предприемайте действия само въз основа на информацията, съдържаща се на този уебсайт.
IPSEN PHARMA не може да бъде държана отговорна по какъвто и да е начин:
• за всяка неяснота, неточност или пропуск по отношение на наличната информация на уебсайта;
• за всяка претърпяна или предполагаема вреда или щета в резултат на пряка или косвена консултация с уебсайта или използването на информацията, съдържаща се в него;
• за всякакви щети, произтичащи от неправомерно вмешателство на трета страна, водещо до промяна на информацията или материалите, предоставени на уебсайта;
• за преки или косвени щети, независимо от причината, произхода, естеството или последствията (дори когато IPSEN PHARMA е уведомена за възможността за такива щети, причинени от или в резултат на достъпа на който и да било до уебсайта, или в резултат на невъзможността за достъп до него; щети, причинени от или в резултат на използването на този или друг уебсайт, свързан с него, включително всякакви щети или вируси, които биха могли да заразят компютърното оборудване или друга собственост на потребителя; щети, причинени от или в резултат на уповаване на каквато и да е информация, произтичаща пряко или косвено от използването на този уебсайт, а по-специално всяка оперативна, финансова или търговска загуба или загуба на програми или данни в която и да е информационна система, дори IPSEN PHARMA да е била информирана за възможността за такива щети.

Интелектуална собственост

Документите или материалите, създадени за уебсайта на Smecta®, са изключителна собственост на IPSEN PHARMA или на трети страни, дали разрешението си да бъдат цитирани от IPSEN PHARMA.
Също така, всички снимки, текстове, имена на продукти и други марки, посочени на този уебсайт, са изключителна собственост на IPSEN PHARMA или на нейните представители или фирмата притежава лиценз за тях и следователно могат да бъдат използвани само в съответствие с условията, изложени по-долу.
Приемайки тези Общи условия за ползване, вие можете да теглите, показвате или отпечатвате информация, съдържаща се на този уебсайт, само за лична употреба с нетърговска цел и без да модифицирате или променяте известията относно авторското право, правото на търговска марка или други права на собственост и при условие че на всяко пълно или частично копие от съдържанието на уебсайта фигурира следния текст за авторските права: „Copyright © 2014. IPSEN PHARMA – Всички права запазени“.
Всяка друга употреба, освен посочената по-горе, без предварително писмено разрешение от IPSEN PHARMA, е забранена и представлява нарушение. IPSEN PHARMA не ви предоставя други права освен тези, описани по-горе, нито друг лиценз за интелектуална собственост, промишлен лиценз или ноу-хау, които притежава или използва.
IPSEN PHARMA или нейните представителства си запазват правото да предприемат необходимите действия при установяване на нарушение на правата за интелектуална собственост.

Информация от трети страни

Уебсайта на Smecta® също така съдържа информация от трети страни и връзки към други уеб страници с тяхното изрично съгласие. IPSEN PHARMA се стреми да посочва само уеб страници, които отговарят на приложимото законодателство.
Тази информация Ви е представена единствено с информативна цел и за ваше удобство. IPSEN PHARMA не е в състояние да упражнява какъвто и да било контрол върху информация от трети страни или информация, публикувана на уебсайтове на трети страни. IPSEN PHARMA не възнамерява да предоставя никаква гаранция за тази информация и за уеб страници на трети страни и не носи отговорност за съдържанието им, до което имате достъп единствено на ваша отговорност.
IPSEN PHARMA си запазва правото да премахне всяко съдържание или връзка, които счита за неуместни, или които са повод за възникване на спор.
Уебсайтът може да ви предложи становища, изразени от експерти в определена област по отношение на съдържанието на уебсайта или извадки от статиите в пресата. Такава информация представлява само мнението на експерта, с който е проведена консултация, а не непременно мнението на IPSEN: IPSEN PHARMA не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията и мненията, съдържащи се в тези материали.

Връзки към други външни или трети страни

Уебсайтът на Smecta® може да съдържа хиперлинкове към уеб страници на трети страни. Тези връзки са предназначени единствено за улесняване достъпа до нашия уебсайт. Във всеки случай, и по-точно поради променливия характер на информацията в Интернет, IPSEN PHARMA не може да контролира естеството или съдържанието на ресурсите, създадени от тези външни източници, и следователно не носи отговорност за използването, неизправността на уебсайта на трети страни, за тяхното съдържание, рекламни и други материали, достъпни на уебсайтовете на трети страни чрез достъп до уеб страницата на IPSEN PHARMA.
IPSEN PHARMA не разполага с начин да контролира съдържанието на тези трети страни, които са напълно независими. Освен това наличието на връзка между уебсайта на Smecta® и трета страна не означава, че IPSEN PHARMA одобрява съдържанието на този уебсайт и възможните начини на употреба.
Ваша е отговорността да предприемете необходимите предпазни мерки, за да избегнете заразяване с вируси и/или друг злонамерен софтуер от уебсайта.
Външни уеб страници могат да съдържат хиперлинкове към уебсайта на Smecta®. Това не предполага връзка между IPSEN PHARMA и уеб страницата на трета страна. Във всеки случай IPSEN PHARMA не носи отговорност за нефункционирането на такива уеб страници и IPSEN PHARMA не преглежда, контролира, одобрява или отговаря за съдържанието, рекламата, продуктите или други материали, налични на тези уебсайтове или разпространявани чрез тях.
Защита на личните данни

Правни разпоредби

Уебсайтът и неговото съдържание са изготвени съгласно френското право и всеки спор, свързан с него, подлежи на юрисдикцията на френските съдилища.

Smecta Bulgaria Facebook Page
Smecta Bulgaria YouTube Channel